Skip to main content

dWise - Algemene voorwaarden

Definities

In deze algemene voorwaarden wordt onder de hierna genoemde begrippen het volgende verstaan:

Opdrachtnemer:
dWise, gevestigd te Schijndel aan de Hoofdstraat 43, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73615226.

Opdrachtgever:
de natuurlijke persoon of rechtspersoon of diens rechtsopvolger die aan dWise de opdracht heeft gegeven tot de vervaardiging van zaken of tot het verrichten van werkzaamheden, dan wel tot het uitbrengen van een offerte.

Opdracht:
het verzoek van Opdrachtgever aan dWise om tegen betaling één of meerdere zaken te vervaardigen of werkzaamheden te verrichten.

Vervaardigen van zaken:
het vervaardigen van een fysiek product of een product op een informatiedrager.

Werkzaamheden:
al hetgeen dWise ten behoeve van de Opdrachtgever maakt of onderneemt c.q. doet maken of ondernemen. Hier wordt onder andere onder verstaan het ontwikkelen van een concept en idee, het opleveren van een website en tevens het opstellen van adviezen op het gebied van marketing en communicatie.

Offerte:
de in meer of mindere mate gespecificeerd te vervaardigen zaken of te verrichten werkzaamheden en de begroting van de hieraan verbonden kosten.

1. Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere Offerte en Opdracht tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
  Opdrachtnemer en Opdrachtgever zullen in dat geval in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 4. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 5. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

2. Offerte

 1. Alle offertes van Opdrachtnemer zijn een uitnodiging tot het aanvaarden van een aanbod. Opdrachtnemer heeft altijd het recht een Opdracht niet te aanvaarden.
 2. Offertes van Opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die door Opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever verstrekt naar beste weten alle essentiële informatie voor de Opdracht.
 3. De in de Offerte genoemde bedragen zijn exclusief omzetbelasting en andere mogelijk door de overheid opgelegde heffingen en exclusief eventuele verzend-, transport- en portokosten, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever.
 4. De in de Offerte genoemde prijs geldt als richtlijn. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om op basis van nacalculatie tot 10% van de overeengekomen prijs extra te factureren. Indien er mogelijk sprake zal zijn van een grotere prijsoverschrijding dan 10%, dan zal Opdrachtnemer Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen. Partijen zullen dan in overleg treden over een gewijzigde overeenkomst. Mochten Partijen hierover geen overeenstemming kunnen bereiken, dan is Opdrachtgever gehouden de tot dan door Opdrachtnemer verrichtte werkzaamheden, respectievelijk de door Opdrachtnemer vervaardigde zaken te vergoeden. Opdrachtnemer behoudt in dat geval haar recht de Opdracht tegen de oorspronkelijke vergoeding, inclusief de maximale nacalculatie, alsnog uit te voeren.
 5. Indien tussen Partijen geen prijs is overeengekomen of indien deze slechts bij wijze van schatting is afgegeven door Opdrachtnemer, dan wordt de prijs bepaald op basis van nacalculatie, gebaseerd op de door Opdrachtnemer besteedde uren. Hierbij geldt het door Opdrachtnemer gehanteerde uurtarief en als dit ontbreekt, een in de branche redelijk beschouwd uurtarief.

3. Totstandkoming en inhoud van de Overeenkomst

 1. Een Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever komt pas tot stand nadat Opdrachtnemer de Opdracht schriftelijk heeft aanvaard.
 2. De omvang van de Opdracht wordt bepaald door de omschrijving ervan in de opdrachtbevestiging van Opdrachtnemer, inclusief alle wijzigingen en aanvullingen die later mondeling of schriftelijk tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever worden overeengekomen.
 3. Wijzigingen in de Opdracht, nadat deze is verstrekt, dienen door Opdrachtgever tijdig aan Opdrachtnemer te worden medegedeeld.
 4. De eventuele meer- of minderkosten ten gevolge van wijzigingen in de Opdracht komen in principe ten laste, respectievelijk ten gunste van de Opdrachtgever.
 5. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever tijdig informeren over eventueel te voorziene meerkosten. Het vaststellen van meerkosten geschiedt op basis van nacalculatie van het daadwerkelijk aantal besteedde uren.
 6. Wijzigingen in de Opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de overeengekomen looptijd van de Opdracht wordt overschreden. Dit kan Opdrachtnemer niet worden toegerekend.

4. Verplichtingen Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, informatie en/of materialen, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het (tijdig) uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig beschikbaar zijn en/of aan Opdrachtnemer worden verstrekt.
 2. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens, informatie en/of materialen niet (tijdig) aan Opdrachtnemer ter beschikking zijn gesteld, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat Opdrachtgever de benodigde gegevens, informatie en/of materialen aan Opdrachtnemer ter beschikking heeft gesteld.
 3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens en/of respectievelijk informatie.
 4. Indien Opdrachtgever in gebreke mocht zijn in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Opdrachtnemer gehouden is, dan is Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Opdrachtnemer daardoor direct of indirect ontstaan.

5. Betaling en incassokosten

 1. Opdrachtnemer is gerechtigd om periodiek te factureren.
  Betaling van een factuur dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door Opdrachtnemer aan te geven wijze.
 2. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is hij van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is.
  De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. De door Opdrachtgever gedane betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 4. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Opdrachtnemer verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 5. Indien Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn betalingsverplichting, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op Opdrachtgever worden verhaald. Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
 6. Opdrachtgever dient eventuele bezwaren tegen een factuur binnen 14 dagen na factuurdatum schriftelijk en met redenen omkleed aan Opdrachtnemer kenbaar te maken, bij gebreke waarvan Opdrachtgever geacht wordt in te hebben gestemd met (de hoogte van) de factuur.

6. Levering

 1. Opdrachtnemer zal in overleg met Opdrachtgever een oplevertermijn bepalen. Opdrachtnemer zal de opgegeven levertijd naar beste vermogen nakomen.
 2. De opgegeven levertijd is indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn, tenzij Partijen dit nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
  Overschrijding van de indicatieve oplevertermijn brengt Opdrachtnemer niet in verzuim en geeft Opdrachtnemer geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting jegens Opdrachtnemer.

7. Eigendomsvoorbehoud

 1. Opdrachtnemer behoudt zich het eigendom voor van alle door haar vervaardigde zaken en resultaten van verrichtte werkzaamheden, tot het tijdstip waarop alles wat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigd is, is betaald.
 2. Voor het geval Opdrachtnemer zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Opdrachtnemer en/of een door Opdrachtnemer aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Opdrachtnemer zich bevinden en deze terug te nemen.

8. Intellectuele eigendomsrechten en vrijwaring

 1. De intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtnemer vervaardigde zaken berusten bij Opdrachtnemer. Deze IE-rechten worden slechts overgedragen indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en op voorwaarde dat Opdrachtgever de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig heeft betaald.
 2. De door Opdrachtnemer volgens zijn vormgeving te leveren of geleverde zaken, zoals kopij, ontwerptekeningen, modellen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen, films en soortgelijke productie- en hulpmiddelen, (evenals een tot het wezenlijke van die vormgeving behorend gedeelte daarvan) mogen, ook indien of voor zover op de vormgeving te dien aanzien geen auteursrecht of andere wettelijke bescherming rusten, niet zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer in het kader van enig productieproces worden verveelvoudigd.
 3. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor resultaten verkregen op basis van de Opdracht aan te wenden voor eigen gebruik of voor dat van derden, zolang daarmee het belang van Opdrachtgever niet wordt geschaad.
 4. Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtnemer tegen aanspraken van derden, indien en voor zover de door Opdrachtnemer vervaardigde zaken inbreuk zouden maken op intellectuele eigendomsrechten van deze derden.
 5. Opdrachtgever is verplicht in geval van een vordering van een derde Opdrachtnemer hiervan terstond in kennis te stellen en desgevraagd alle informatie te verschaffen en medewerking te verlenen die voor het voeren van verweer en/of schikkingsonderhandelingen noodzakelijk is.
 6. Indien en voor zover Opdrachtgever ten behoeve van de door Opdrachtnemer te verrichten werkzaamheden, respectievelijk te vervaardigen zaken materiaal, waaronder (maar niet uitsluitend) foto- en/of beeldmateriaal, teksten en ontwerpen aanlevert, vrijwaart Opdrachtgever Opdrachtnemer tegen aanspraken van derden dienaangaande.
  In geval van een vordering van een derde verplicht Opdrachtnemer zich Opdrachtgever hiervan terstond in kennis te stellen en desgevraagd alle informatie te verschaffen en medewerking te verlenen die voor het voeren van verweer en/of schikkingsonderhandelingen noodzakelijk is.

9. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging

 1. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.
 2. Voorts is Opdrachtnemer bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden gevergd.
 3. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de facturen van Opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar.
 4. Indien Opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de Overeenkomst.
 5. Indien Opdrachtnemer tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en/of kosten die daardoor op enigerlei wijze mochten ontstaan.
 6. Indien de ontbinding aan Opdrachtgever toegerekend kan worden, dan is Opdrachtnemer gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, die daardoor direct en indirect ontstaan.
 7. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Opdrachtnemer vrij om de Overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen of de Opdracht of Overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling.
  De facturen en overige vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 8. Indien Opdrachtgever een Opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en/of de reeds vervaardigde zaken integraal aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht en door Opdrachtgever verschuldigd zijn.

10. Overmacht

 1. Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Hieronder wordt ook begrepen een na het tot stand komen van de Overeenkomst uitbrekende epidemie of pandemie (zoals bijvoorbeeld Sars en Corona) die een (tijdige) nakoming verhinderen.
 3. Van overmacht aan de zijde van Opdrachtnemer is tevens sprake indien Opdrachtnemer voor de uitvoering van zijn Werkzaamheden afhankelijk is van aanlevering van informatie, gegevens en/of materiaal door een derde en buiten toedoen van Opdrachtnemer de aanlevering hiervan vertraagd is. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen.
 4. Opdrachtnemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten.
  Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der Partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Voor zoveel Opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

11. Aansprakelijkheid

 1. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dit punt 11 is geregeld.
 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, dan wel informatie.
 3. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot maximaal de factuurwaarde van dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar van Opdrachtnemer in voorkomend geval uitkeert.
 5. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
  Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

  1. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden,
  2. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Opdrachtnemer aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Opdrachtnemer toegerekend kan worden, en
  3. redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 6. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Opdrachtnemer.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Opdrachtnemer partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een Opdracht geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
 2. De rechtbank Oost-Brabant is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen die naar aanleiding van een Offerte of een Overeenkomst, dan wel geschillen die daarvan een voortvloeisel zijn, tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever mochten ontstaan.